Dordrecht pakt inbrekers harder aan

Op het eiland van Dordrecht staan ruim tienduizend essen.
Helaas is deze boomsoort in heel Nederland ten prooi gevallen aan de schimmelziekte essentaksterfte.
Een extern bureau heeft alle essen op gemeentelijk grondgebied geïnspecteerd.
90 procent van de essen is aangetast.

Bijeenkomsten
Op 12, 14 en 19 maart organiseert de gemeente Dordrecht drie inloopbijeenkomsten voor bewoners. Hierin geven we uitleg over de essentaksterfte, en hoe wij hiermee omgaan.

Bij de bijeenkomsten kunnen inwoners vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
– Dinsdag 12 maart van 16.30 uur tot 19.30 uur in De Oude School,
Dubbelsteynlaan West 74
– Donderdag 14 maart van 16.30 uur tot 19.30 uur in het Stadskantoor,
vergaderkamer 4, Spuiboulevard 300.
– Dinsdag 19 maart van 16.30 uur tot 19.30 uur in De Tromptuin, M.H. Trompweg
235.

Schimmelziekte
De essentaksterfte is een schimmelziekte die vanuit het noorden van Duitsland en Polen massaal is opgerukt richting het zuiden. Helaas is ook Nederland, en dus ook ons Eiland van Dordrecht, in de greep van de schimmelziekte gekomen. De gevolgen zijn ernstig: de es sterft langzaam af en afgestorven takken kunnen uit de bomen vallen. Vooral in gebieden waar essen langs de kant van de weg staan, levert dit groot gevaar op. Je zal maar zo’n tak op je hoofd of voertuig krijgen. Daarom hebben we alle essen op grondgebied van de gemeente op de ziekte geïnspecteerd.

Snoeien als het kan
Dordrecht heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een landelijk protocol hoe om te gaan met de essentaksterfte. We zijn een van de eerste gemeenten die dit protocol hebben toegepast. In Dordrecht hebben we ervoor gekozen om alleen te kappen als de veiligheid in gevaar is. Dit doen we bewust omdat we niet weten hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. We beseffen dat elke boom die we weghalen niet terugkomt. Als we een boom kunnen sparen door alleen de aangetaste takken te verwijderen, dan beperken we het tot snoeien. Als het echt niet anders kan voor de veiligheid, dan kappen we de es.
Een extern adviesbureau, Terra Nostra, heeft alle essen geïnspecteerd. We houden het verloop van de ziekte in de gaten. Uit het inspectierapport blijkt dat we niet zo snel hoeven over te gaan tot rigoureuze kap. Voorlopig kunnen we veelal volstaan met snoeien. Daarnaast investeren we in onderzoek hoe we de essentaksterfte kunnen bestrijden. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we het wel wat somber inzien. Snoei kan een tijdelijke oplossing zijn. Maar op termijn zou het kunnen zijn dat we het grootste deel van de essen moeten vervangen.

Kaalslag en herplant
Essen staan vaak langs wegen. Vooral in de buitengebieden, de buitenwijken en langs wegen als de Provincialeweg en de Rijksstraatweg. In sommige gebieden zal de kap van de aangetaste essen een tijdelijke kaalslag betekenen. Dat is een naar gezicht. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe boom terug. In principe doen we dat op dezelfde plek waar de gekapte boom stond, tenzij het echt niet anders kan. Een reden kan zijn dat er kabels en leidingen in de grond liggen. Huidige regelgeving verbiedt dergelijke locaties als plantlocaties. We leren van het verleden. Daarom kiezen we bij de herplant voor een mix van diverse boomsoorten. Boomziektes zijn vaak soortgebonden. Door voor een mix van bomen te kiezen, voorkomen we in de toekomst kaalslag als gevolg van ziekte zoveel mogelijk. En het komt ook de biodiversiteit ten goede. De kap is erg vervelend, maar biedt op deze manier ook een kans. Het vrijgekomen hout gaan we hergebruiken voor allerlei zaken, zoals boompalen, vogelhuisjes en gereedschapsonderdelen, zoals bezemstelen.

Waar en wanneer gaan we snoeien en kappen?
In 2019 zullen we 1065 essen snoeien. In de tweede helft van april beginnen we hiermee. We vervangen 240 essen. Het gaat om bomen die ernstiger zijn aangetast en die op locaties staan die mogelijk gevaar opleveren. Denk aan stadsparken en langs fietspaden. De meeste bomen zullen dit jaar gekapt worden in de wijk Dubbeldam. De overige 7843 essen inspecteren we.
Deze zomer inspecteren we alle essen opnieuw. Aan de hand van deze inspectie bepalen we het snoei- en kapprogramma voor 2020.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.dordrecht.nl/essentaksterfte.
Daar kunnen bewoners ook een interactieve kaart bekijken waar ze per wijk en straat kunnen zien wat er met de essen in hun omgeving gaat gebeuren. Ook lezen ze er wat ze kunnen doen als ze een es op hun eigen privéterrein hebben staan.

Andere eigenaren
Behalve de essen van de gemeente staan er nog meer essen op het Eiland van Dordrecht, met name in de Hollandse Biesbosch (De Merwelanden) en bos De Elzen. Ook daar heeft de essentaksterfte toegeslagen. Staatsbosbeheer is daarom begonnen met de kap van zieke essen in De Elzen, Nationaal park de Biesbosch heeft onlangs een deel van het recreatiebos afgesloten.

 

Bron: Gemeente Dordrecht