Dordrecht pakt inbrekers harder aan

Eerste stap in onderzoek naar alternatieven aardgas afgerond

Dordrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. De afgelopen maanden heeft de gemeente Dordrecht samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een visie opgesteld over de overstap naar aardgasvrij, de Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte 1.0 is het resultaat van een eerste onderzoek en nog geen definitief eindbeeld. Per wijk is aangegeven welke alternatieven voor aardgas het meest voor de hand liggen. De Transitievisie Warmte 1.0 is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, inzicht te geven in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk.

Wethouder Rik van der Linden (Duurzaamheid): “In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Dat is een enorme opgave. Het is belangrijk om nu al te onderzoeken hoe we woningen en andere gebouwen dan kunnen verwarmen. De transitievisie maakt dat inzichtelijk. Het helpt inwoners om nu al een goede afweging te maken als zij hun woning – op termijn – aardgasvrij willen maken. En het helpt ons om te kijken welke warmtebronnen er zijn voor de wijken in onze stad. In Dordrecht ligt in een aantal wijken al het warmtenet van HVC. Het warmtenet geeft ons een goede uitgangspositie bij de enorme opgave van het aardgasvrij maken van onze stad.”

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?
De Transitievisie Warmte 1.0 laat zien dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing is. In Dordrecht ligt het warmtenet al in een aantal wijken. Nieuwbouwwoningen en complexen van de woningcorporaties in die wijken sluiten we al aan op het warmtenet. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst waarschijnlijk maar beperkt toegepast worden om onze huizen te verwarmen.

Wanneer worden de wijken aardgasvrij?
Wanneer wijken aardgasvrij worden, is voor veel wijken nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte 1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen voor 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen na 2030 starten. In de Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof (Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en woningeigenaren samen beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen.

Vaststelling gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen, zodat de volgende stap naar een aardgasvrij Dordrecht gezet kan worden. Voor de zomer komt de Transitievisie Warmte 1.0 bij iedere gemeenteraad in de Drechtsteden op de agenda.

Wat kunnen bewoners nu al doen?
Bewoners kunnen zelf al de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije woning. Kies bij de verbouwing van een keuken alvast voor koken op inductie. Neem bij de verbouwing van een woning gelijk ook isolatie mee. Door goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Zo kunnen bewoners alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Meer informatie welke maatregelen mogelijk zijn, is te vinden op: www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht.

Energieakkoord Drechtsteden
De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van woningen en gebouwen.


Bron Gemeente Dordrecht